Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego sklep.rcforfun.pl

Wstęp

 1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.rcforfun.pl jest RCFORFUN Jan Olszański, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 1230876251, REGON: 015539546, zwany dalej "sprzedającym". Działalność zarejestrowana w CEiDG przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Sklep internetowy sklep.rcforfun.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem sklep.rcforfun.pl.
 4. Produkty oferowane w sklepie sklep.rcforfun.pl są fabrycznie nowe*, wolne od wad fizycznych* (*w przeciwnym przypadku jest to wyraźnie wyróżnione w opisie produktu) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane na stronie sklep.rcforfun.pl nie zawierają kosztów dostawy - informacje o tych kosztach znajdują się w stopce Sklepu, w sekcji Warunki dostawy.

Zamówienia

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a Klientem jest zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 Dostawa

 1. Realizacja zamówień płatnych pobraniem następuje do 24 godzin od złożenia zamówienia - jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia jest dzień roboczy, w przypadku jeżeli jest to dzień wolny od pracy, następuje pierwszego dnia roboczego - chyba że opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz InPost (usługa Paczkomaty).
 2. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego - jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia jest dzień roboczy, w przypadku jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, następuje pierwszego dnia roboczego, chyba że opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz InPost (usługa Paczkomaty).
 3. Zakupiony towar jest wysyłany na wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej firmy kurierskiej lub do Paczkomatu. Do zakupionego towaru Sprzedający załącza dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Zwroty i wymiany

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia - przedmiotu umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z Formularza Odstąpienia od umowy, który dołączany jest do wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu wyrażenia woli odstąpienia od umowy sprzedaży. Do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie czytelnie podpisanego i poprawnie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 2. W przypadku, gdy kupujący otrzymał fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury. Klient proszony jest o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej. Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres: RCFORFUN Jan Olszański, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 1230876251, REGON: 015539546.
 4. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem (umową), pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania (wymiany towaru na właściwy), należy przesłać na adres sklepu sklep@rcforfun.pl w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia - przedmiotu umowy.
 5. W przypadku wymiany towaru, gdy Klient otrzymał fakturę VAT, która wymagać będzie korekty ze względu na wymianę, prosimy o dołączenie kopii faktury VAT bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury. Klient otrzyma wraz z wymienionym towarem fakturę korygującą.
 6. Wszystkie koszty związane z przesyłką towaru w celu jego zwrotu lub wymiany ponosi Klient.

Gwarancja

 1. Każdy produkt zakupiony w RCFORFUN Jan Olszański jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją, o ile na produkcie nie oznaczono inaczej.
  Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc do daty zakupu produktu, o ile na produkcie nie oznaczono inaczej.
 2. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu do siedziby firmy RCFORFUN Jan Olszański. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta zagranicznego, czas realizacji może być przedłużony o 30 dni.
 3. Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte – powstałe z winy producenta.
 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:
  - uszkodzeń mechanicznych,
  - uszkodzeń termicznych,
  - uszkodzeń chemicznych,
  - uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu jak też niewłaściwej konserwacji czy eksploatacji,
  - uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa (w szczególności przy instalacji czy naprawach),
  - uszkodzeń spowodowanych dokonanymi przez użytkownika przeróbkami,
  - naturalnego zużywania się produktu,
  - celowego uszkodzenia przez użytkownika,
  - rozbicia modelu,
  - uszkodzenia części eksploatacyjnych,
  - poddanie produktów, (nie będących do tego dostosowane) działaniu wody,
  - zgubienia części,
  - zerwanie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji
 5. Jakiekolwiek przeróbki, naprawy i zmiany dokonane przez użytkownika w okresie gwarancyjnym, automatycznie powodują utratę gwarancji.
 6. W przypadku odrzucenia roszczeń reklamacyjnych, Klientowi zostają zaproponowane możliwe rozwiązania oraz skorzystanie z usług serwisu pogwarancyjnego. W przypadku uzasadnionego odrzucenia reklamacji, koszty odesłania produktu do klienta ponosi Klient.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji mogą się różnić w zależności od produktu i znajdują się w instrukcjach obsługi.
 8. W przypadku niezakwalifikowania produktu do naprawy gwarancyjnej lub utraty gwarancji firma RCFORFN Jan Olszański może dokonać naprawy w ramach płatnej usługi serwisowej.

Usługi serwisowe

 1. Firma RCFORFUN Jan Olszański prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych produktów.
 2. RCFORFUN Jan Olszański zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty serwisowej związanej z przeglądem towaru nawet w przypadku, gdy towar okaże się w pełni sprawny.
 3. Każdy model przysłany do serwisu (bez względu czy podlega naprawie gwarancyjnej czy nie), powinen zostać umyty i wyczyszczony. Serwis RCFORFUN Jan Olszański zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty związanej z czyszczeniem modelu.
 4. W przypadku naprawy niegwarancyjnej koszt odesłania towaru do klienta pokrywa klient.
 5. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, RCFORFUN Jan Olszański gwarantuje, iż dane Klientów nie będą ujawnione osobom nieupoważnionym.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest RCFORFUN Jan Olszański, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, NIP: 1230876251, REGON: 015539546. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie sklep.rcforfun.pl. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w sklepie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom.
 4. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli: "Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez RCFORFUN Jan Olszański w celu realizacji zamówień, a także w celu udzielania mi informacji o akcjach promujących działalność Sprzedającego, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych."
 5. Sklep udostępnia dane osobowe klientów dokonujących płatności elektronicznych spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, która jest operatorem portalu DotPay.pl, realizującego tego rodzaju płatności na stronie sklep.rcforfun.pl. Dotpay Sp. z o.o. jest administratorem tychże powierzonych danych, które przetwarza wyłącznie w celu realizacji świadczonej usługi płatności elektronicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, na przykład celem dostosowania go do obowiązującego obecnie stanu prawnego. O wszelkich zmianach w regulaminie Sprzedający poinformuje Klientów, którzy posiadają aktywne konto w sklepie, drogą mailową, oraz ogłosi fakt zmiany na stronie głównej sklepu, na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w stopce sklepu, w sekcji Pomoc. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie procesu sprzedażowego, Klienta obowiązuje wersja Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl